top of page

BẮC MỸ | ĐẠI LÝ

CANADA

Sonotechnique (văn phòng Montreal)

Người nhận: Patrice Delhaes

200 Gince Street

St-Laurant, Quebec H4N 2W6

ĐT: ++ 1 514 332 6868 máy lẻ 223

Số fax: ++ 1 514 332 5537

Email:  sales@sonotechnique.ca

Trang mạng:www.sonotechnique.ca

CANADA

Sonotechnique (văn phòng Toronto)

Mr Gerry Eschweiler

Thư:  geschweiler@sonotechnique.ca

ĐT: ++ 1 416 947 9112

Số fax: ++ 1 514 332 5537

Trang mạng:www.sonotechnique.ca

CANADA

Sonotechnique (văn phòng Vancouver)

Mark Charpentier

Email:  mcharpentier@sonotechnique.ca

Điện thoại: (604) 970-3701

Trang web:  www.sonotechnique.ca

Hoa Kỳ

Các khái niệm tiến bộ

305 Đường Nam Bartlett

Streamwood, IL 60107

ĐT: 630.736.9822
Fax 630.736.0353

Email:  sales@progressive-conults.com

Trang web:  www.progressive-concept.com

MEXICO

ASPA VIMESA MEXICO SA de C. V

AV. Định dạng lại 107 DEP.602,

Đại tá Tabacalera Del.

Cuauhtemoc CP

06030, México DF

ĐT: (+52 55) 57 05 50 09

Email:  comercial@avmexico.mx
Web:  www.avmexico.mx

bottom of page