top of page

Privacy Verklaring | Privacy Statement

D&R Electronica BV, зарегистрированная по адресу: Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nederland, является доверенным лицом для частных лиц, имеющих право на конфиденциальность.


Контактные данные:
Д&Р Электроника Б.В.

Рейнкаде 15-б

1382GS Плач

Нидерланды

сайт: https://www.dnrbroadcast.com

Почта: dderijk@dnrbroadcast.com

тел: +31 (0)294 418 014

 

Duco de Rijk является функциональным подразделением D&R Electronica BV.

Hij is te bereiken via dderijk@dr.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

D&R Electronica BV verwerkt je gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persononsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Адресгегевенс

- Телефонный номер

- Электронные адреса

- Overige personsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld в корреспонденции по телефону

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze веб-сайт en/of dienst heeft niet deintie gegevens te verzamelen over Websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Мы kunnen echter niet controleren из een bezoeker ouder dan 16 есть. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de on-line activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd наклонился, что wij zonder умереть toestemming personlijke gegevens hebben verzameld над een minderjarige, neem dan контактировал с оператором через mail@dr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op base van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D&R Electronica BV подтвердила, что вы имеете дело с потенциальными клиентами:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te levelen

- D&R Electronica BV verwerkt ook personsgegevens as wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde beluitvorming

D&R Electronica BV не имеет ничего общего с geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's -systemen, zonder DAT daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D&R Electronica BV) tussen zit. D&R Electronica BV широко распространенная компьютерная программа -система: nvt

 

Hoe lang мы люди остерегаются

D&R Electronica BV bewaart je personsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaarttermijnen voor de volgende (categorieën) van persononsgegevens:


personsgegevens: 7 jaar wettelijk verplicht

Персоналии: 7 слов о детях

Адрес: 7 Jaar Wettelijk Verplicht

Enzovoort : 7 лет влажных verplicht

 

Делен ван Персонсгегевенс встретила Дердена

D&R Electronica BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D&R Electronica BV ближфт verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Печенье, vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

D&R Electronica BV использует те же файлы cookie, что и vergelijkbare technieken.  Индийская D&R Electronica BV, имеет больше файлов cookie, чем все технические и функциональные файлы cookie, а также аналитические файлы cookie. je конфиденциальность. Этот файл cookie представляет собой лучший текст, который лучше всего подходит для использования на веб-сайте, на компьютере, планшете или смартфоне. De cookies умирают wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking ван де веб-сайт en UW gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor дат де веб-сайт naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee на оптимальном веб-сайте. Je kunt Je afmelden Voor Cookies Door UW Internetbrowser zo in te stellen DAT deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder opgeslagen через instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je personsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw personsgegevens door D&R Electronica BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de personsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, test sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je personsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw personsgegevens sturen naar mail@dr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Сделайте копию с помощью фотографии, MRZ (машиночитаемая зона, линия с номерами, сохраненными в паспорте), номер паспорта и номер Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming ван je конфиденциальности. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

D&R Electronica BV будет je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan по ссылке de volgende:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij personsgegevens beveiligen

D&R Electronica BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@dr.nl

 

 

 

D&R Electronica BV, расположенная по адресу Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Нидерланды, несет ответственность за обработку персональных данных, как указано в этом заявлении о конфиденциальности.
 

Контактная информация:

https://www.dr.nl

Рейнкаде 15-б

1382GS Плач

Нидерланды

Телефон: +31 (0) 294 418 014

 

Дуко де Рийк является уполномоченным по защите данных D&R Electronica BV.

С ним можно связаться по электронной почте d.derijk@dr.nl.

Персональные данные, которые мы обрабатываем

D&R Electronica BV обрабатывает ваши персональные данные, используя наши услуги и/или предоставляя нам эту информацию.

 

Ниже приведен обзор персональных данных, которые мы обрабатываем:

- Имя и фамилия

- Адресные данные

- Адрес электронной почты

 

Особые и/или конфиденциальные персональные данные, которые мы обрабатываем.

Наш сайт и/или сервис не собирают данные о посетителях сайта младше 16 лет. Если у них нет разрешения от родителей или опекунов. Однако мы не можем проверить, является ли посетитель старше 16 лет. Поэтому мы призываем родителей участвовать в онлайн-деятельности своих детей, чтобы предотвратить сбор данных о детях без согласия родителей.

Если вы убеждены, что мы собрали личную информацию о несовершеннолетнем без его согласия, свяжитесь с нами по адресу mail@dr.nl, и мы удалим эту информацию.

С какой целью и на каком основании мы обрабатываем персональные данные.

D&R Electronica BV обрабатывает ваши персональные данные в следующих целях:

- Обработка вашего платежа

- Отправка нашего информационного бюллетеня и / или рекламной брошюры

- Чтобы позвонить или написать по электронной почте, если это необходимо для оказания наших услуг

- Информировать вас об изменениях в наших услугах и продуктах

- Для доставки вам товаров и услуг

- D&R Electronica BV также обрабатывает персональные данные, если мы обязаны это делать по закону, например, информацию, которая необходима нашим налоговым органам.

 

Автоматизированное принятие решений

D&R Electronica BV НЕ принимает решения на основе автоматизированной обработки по вопросам, которые могут иметь (существенные) последствия для людей. Такого рода решения принимаются компьютерными программами или системами без участия человека (например, сотрудника D&R Electronica BV).

D&R Electronica BV не использует компьютерные программы или системы.

Как долго мы храним персональные данные

D&R Electronica BV не хранит ваши личные данные дольше, чем это строго необходимо для достижения целей, для которых ваши данные собираются. Мы используем следующие сроки хранения для следующих (категорий) персональных данных:

 

персональные данные  7 лет Требуется по закону

Personalia       7 лет требуется по закону

Address      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   7 лет Требуется по закону

And so on     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ 7 лет Требуется по закону

 

Передача личных данных третьим лицам

D&R Electronica BV предоставляет исключительно третьим лицам и только в том случае, если это необходимо для исполнения нашего соглашения с вами или для соблюдения юридического обязательства.

 

Файлы cookie или аналогичные методы, которые мы используем

D&R Electronica BV не использует файлы cookie или аналогичные методы.

Просмотр, изменение или удаление данных

Вы имеете право просматривать, исправлять или удалять свои личные данные. Вы также имеете право отозвать свое согласие на обработку данных или возразить против обработки ваших персональных данных компанией D&R Electronica BV, а также вы имеете право на переносимость данных. Это означает, что вы можете отправить нам запрос на отправку личной информации, которую мы храним, вам или другой организации, упомянутой вами в компьютерном файле.

Вы можете отправить запрос на доступ, исправление, удаление, передачу данных ваших персональных данных или запрос об аннулировании вашего согласия или возражения против обработки ваших персональных данных по адресу mail@dr.nl.

Чтобы убедиться, что запрос на доступ был сделан вами, мы просим вас отправить копию вашего удостоверения личности с запросом. Сделайте фотографию паспорта, МСЗ (машиночитаемая зона, полоса с цифрами внизу паспорта), номер паспорта и номер службы гражданства (BSN) черным цветом на этой копии. Это необходимо для защиты вашей конфиденциальности. Мы отвечаем максимально быстро, но в течение четырех недель, по вашему запросу.

 

D&R Electronica BV также хотела бы отметить, что у вас есть возможность подать жалобу в национальный надзорный орган, Управление по защите данных Нидерландов. Это можно сделать по следующей ссылке: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Как мы защищаем персональные данные

D&R Electronica BV серьезно относится к защите ваших данных и принимает соответствующие меры для предотвращения неправомерного использования, потери, несанкционированного доступа, нежелательного раскрытия и несанкционированного изменения.

Если вы считаете, что ваши данные не защищены должным образом или есть признаки злоупотребления, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или через mail@dr.nl

Privacy Statement (English)

bottom of page