top of page

Privacy Verklaring | Privacy Statement

D&R Electronica BV, gevestigd aan Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nederland, ir verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Kontaktpersonas:
D&R Electronica BV

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

Nīderlande

vietne: https://www.dnrbroadcast.com

Pasts: dderijk@dnrbroadcast.com

tālr.: +31 (0) 294 418 014

 

Duco de Rijk ir de Functionaris Gegevensbescherming van D&R Electronica BV

Hij ir te bereiken via dderijk@dr.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

D&R Electronica BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Tālruņa numurs

- E-pasta adreses

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in Correspondentie en telefonisch

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de on-line activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@dr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basic van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D&R Electronica BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen belle no e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- D&R Electronica BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

D&R Electronica BV neemt niet op basic van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D&R Electronica BV) tussen zit. D&R Electronica BV Volgende Computerprogramma's of -systemen: nvt

 

Hoe lang we personsgegevens piesargāties

D&R Electronica BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


personsgegevens: 7 jaar wettelijk verplicht

Personas: 7 jaar wettelijk verplicht

Adrese: 7 jaar wettelijk verplicht

Enzovoort : 7 jaar wettelijk verplicht

 

Delen van persoonsgegevens met derden

D&R Electronica BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D&R Electronica BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Sīkfaili, no vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

D&R Electronica BV var izmantot vergelijkbare technieken sīkfailus.  Indien D&R Electronica BV overgaat tot tot het gembruik van Cookies ukreenbytische cookies opreengeennal cookies, zullen technische dit a jjkbare technieken. je privātumu. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze tīmekļa vietnes optimizācija. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook all informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D&R Electronica BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@dr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (mašīnlasāmā zona, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Tas attiecas uz privātumu. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

D&R Electronica BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. To var iegūt, izmantojot de volgende saiti: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

D&R Electronica BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

Zijn van Misbruik, Neem dan Contact op met onze klantenservice of via mail@dr.nl

 

 

 

D & R Electronica BV, kas atrodas Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nīderlande, ir atbildīgs par personas datu apstrādi, kā norādīts šajā paziņojumā par privātumu.
 

Kontakta detaļas:

https://www.dr.nl

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

Nīderlande

Tālrunis: +31 (0) 294 418 014

 

Duco de Rijk ir D & R Electronica BV datu aizsardzības speciālists

Ar viņu var sazināties, izmantojot e-pasta adresi d.derijk@dr.nl

Personas dati, kurus mēs apstrādājam

D & R Electronica BV apstrādā jūsu personas datus, izmantojot mūsu pakalpojumus un/vai sniedzot mums šo informāciju.

 

Tālāk sniegts pārskats par mūsu apstrādātajiem personas datiem:

- Vārds un uzvārds

- Adreses dati

- Epasta adrese

 

Īpaši un/vai sensitīvi personas dati, ko mēs apstrādājam.

Mūsu vietnes un/vai pakalpojuma mērķis nav vākt datus par vietnes apmeklētājiem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem. Ja vien viņiem nav vecāku vai aizbildņu atļaujas. Taču mēs nevaram pārbaudīt, vai apmeklētājs ir vecāks par 16 gadiem. Tāpēc aicinām vecākus iesaistīties savu bērnu tiešsaistes aktivitātēs, lai nepieļautu, ka dati par bērniem tiek vākti bez vecāku piekrišanas.

Ja esat pārliecināts, ka esam apkopojuši personas informāciju par nepilngadīgo bez šīs piekrišanas, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu mail@dr.nl, un mēs šo informāciju izdzēsīsim.

Kādam nolūkam un uz kāda pamata mēs apstrādājam personas datus.

D & R Electronica BV apstrādā jūsu personas datus šādiem mērķiem:

- Maksājuma apstrāde

- Mūsu informatīvā izdevuma un/vai reklāmas brošūras nosūtīšana

- Ja nepieciešams mūsu pakalpojumu sniegšanai, zvanīt vai rakstīt e-pastu

- Informēt jūs par izmaiņām mūsu pakalpojumos un produktos

- Piegādāt jums preces un pakalpojumus

- D & R Electronica BV apstrādā arī personas datus, ja mums ir juridisks pienākums to darīt, piemēram, informāciju, kas mums nepieciešama mūsu nodokļu iestādēm.

 

Automatizēta lēmumu pieņemšana

D & R Electronica BV NEpieņem lēmumus, pamatojoties uz automatizētu apstrādi par jautājumiem, kuriem var būt (būtiskas) sekas cilvēkiem. Šāda veida lēmumus pieņem datorprogrammas vai sistēmas, neiesaistot personu (piemēram, D & R Electronica BV darbinieku).

D & R Electronica BV neizmanto datorprogrammas vai sistēmas.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus

D & R Electronica BV neuzglabā jūsu personas datus ilgāk, nekā tas ir noteikti nepieciešams, lai realizētu mērķus, kādiem jūsu dati tiek vākti. Mēs izmantojam šādus glabāšanas periodus šādām (kategorijām) personas datiem:

 

personas dati  7 gadi Juridiski prasīts

Personalia       7 gadi Juridiski nepieciešams

Address      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   7 gadi

And so on     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ 7 gadi Juridiski nepieciešams

 

Personas datu koplietošana ar trešajām personām

D & R Electronica BV nodrošina tikai trešajām personām un tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu ar jums noslēgto līgumu vai izpildītu juridiskas saistības.

 

Sīkdatnes vai līdzīgas metodes, ko mēs izmantojam

D & R Electronica BV neizmanto sīkdatnes vai līdzīgas metodes.

Skatīt, mainīt vai dzēst datus

Jums ir tiesības skatīt, labot vai dzēst savus personas datus. Jums ir arī tiesības atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei vai iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko veic D & R Electronica BV, un jums ir tiesības uz datu pārnesamību. Tas nozīmē, ka varat iesniegt mums pieprasījumu nosūtīt mūsu rīcībā esošo personas informāciju jums vai citai organizācijai, kuru jūs minējāt datora failā.

Jūs varat nosūtīt pieprasījumu par piekļuvi, labošanu, dzēšanu, datu pārsūtīšanu jūsu personas datiem vai pieprasījumu anulēt jūsu piekrišanu vai iebildumu pret jūsu personas datu apstrādi uz mail@dr.nl.

Lai nodrošinātu, ka piekļuves pieprasījumu esat iesniedzis jūs, mēs lūdzam kopā ar pieprasījumu nosūtīt sava ID kopiju. Šajā kopijā padariet savu pases fotoattēlu, MRZ (mašīnlasāma zona, josla ar cipariem pases apakšā), pases numuru un pilsoņa dienesta numuru (BSN) melnu. Tas ir paredzēts jūsu privātuma aizsardzībai. Mēs atbildam pēc iespējas ātrāk, bet četru nedēļu laikā pēc jūsu pieprasījuma.

 

D & R Electronica BV arī vēlas norādīt, ka jums ir iespēja iesniegt sūdzību nacionālajai uzraudzības iestādei, Nīderlandes datu aizsardzības iestādei. To var izdarīt, izmantojot šo saiti: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Kā mēs aizsargājam personas datus

D & R Electronica BV nopietni uztver jūsu datu aizsardzību un veic atbilstošus pasākumus, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, nozaudēšanu, nesankcionētu piekļuvi, nevēlamu izpaušanu un neatļautu modifikāciju.

Ja uzskatāt, ka jūsu dati nav pienācīgi aizsargāti vai ir pazīmes par ļaunprātīgu izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu vai via mail@dr.nl

Privacy Statement (English)

bottom of page