top of page

Privacy Verklaring | Privacy Statement

D&R Electronica BV, gevestigd aan Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nederland, is verantwoodelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


문의하기:
D&R 일렉트로니카 BV

레인카데 15-b

1382GS 위스프

네덜란드

웹사이트: https://www.dnrbroadcast.com

메일: dderijk@dnrbroadcast.com

전화: +31 (0)294 418 014

 

Duco de Rijk는 D&R Electronica BV의 Functionaris Gegevensbescherming입니다.

Hij is te bereiken via dderijk@dr.nl

 

Persoonsgeevens die Wij Verwerken

D&R Electronica BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Wij Verwerken:

- Voor-en achternaam

- Adressegevens

- 전화번호

- 이메일 주소

- 통신과 통신에서 지나치게 많은 사람이 작업을 수행합니다.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Wij Verwerken

Onze 웹사이트 en/of dienst heft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteten van hun Kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over Kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bended dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met on op via mail@dr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op based van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D&R Electronica BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren의 Je te kunnen bellen

- 제품에 대한 정보 제공에 대한 정보 제공

- Om goederen en diensten bij je af te 레버렌

- D&R Electronica BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

D&R Electronica BV는 zaken die(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen보다 더 많은 작업을 수행합니다. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D&R Electronica BV) tussen zit. D&R Electronica BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: nvt

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

D&R Electronica BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaarttermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


persoonsgegevens: 7 jaar wettelijk verplicht

Personalia: 7 jaar wettelijk verplicht

Adres: 7 jaar wettelijk verplicht

Enzovoort : 7 jaar wettelijk verplicht

 

Delen van persoonsgegevens는 derden을 만났습니다.

D&R Electronica BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 환경 보호 정책에 대해 자세히 알아보기 D&R Electronica BV blijft verantwoodelijk voor deze verwerkingen.

 

쿠키, of vergelijkbare technieken, die Wij gebruiken

D&R Electronica BV gebruikt op dit moment geen cookies of vergelijkbare technieken.  Indien D&R Electronica BV overgaat tot het gebruik van Cookies zullen ditche 쿠키 제 프라이버시. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je 컴퓨터, 스마트폰 태블릿. 웹 사이트 en uw gebruiksgemak에서 쿠키는 기술적으로 작동하지 않습니다. 웹사이트에 대한 자세한 정보는 웹사이트에 게시되어 있지 않습니다. Ook kunnen wij hiermee onze 웹사이트 optimizeiseren. Je kunt je afmelden voor cookies door uw Internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 쿠키 meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, verwijderen의 aanpassen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D&R Electronica BV en heb je hetbaarheoverdra op gegevens Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde Organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar. mail@dr.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou en kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ(기계 판독 가능 영역, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. 개인 정보를 보호하는 Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

D&R Electronica BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. de volgende 링크를 통한 Dat kan: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Wij persoonsgegevens beveiligen

D&R Electronica BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@dr.nl

 

 

 

Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Netherlands에 위치한 D & R Electronica BV는 이 개인 정보 보호 정책에 표시된 개인 데이터 처리에 대한 책임이 있습니다.
 

연락처:

https://www.dr.nl

레인카데 15-b

1382GS 위스프

네덜란드

전화: +31 (0) 294 418 014

 

Duco de Rijk는 D & R Electronica BV의 데이터 보호 책임자입니다.

그는 d.derijk@dr.nl을 통해 연락할 수 있습니다.

당사가 처리하는 개인 데이터

D & R Electronica BV는 당사 서비스를 사용하거나 이 정보를 당사에 제공함으로써 귀하의 개인 데이터를 처리합니다.

 

다음은 당사가 처리하는 개인 데이터의 개요입니다.

- 이름과 성

- 주소 데이터

- 이메일 주소

 

당사가 처리하는 특수 및/또는 민감한 개인 데이터.

당사 웹사이트 및/또는 서비스는 16세 미만의 웹사이트 방문자에 대한 데이터를 수집할 의도가 없습니다. 부모님이나 보호자의 허락이 없는 한. 그러나 방문자가 16세 이상인지 확인할 수 없습니다. 따라서 부모의 동의 없이 어린이에 대한 데이터가 수집되는 것을 방지하기 위해 부모가 자녀의 온라인 활동에 참여할 것을 권장합니다.

동의 없이 미성년자에 대한 개인 정보를 수집했다고 확신하는 경우 mail@dr.nl로 연락해 주시면 해당 정보를 삭제하겠습니다.

어떤 목적과 기준으로 개인 데이터를 처리합니다.

D&R Electronica BV는 다음 목적을 위해 귀하의 개인 데이터를 처리합니다.

- 결제 처리

- 뉴스레터 및/또는 광고 브로셔 보내기

- 서비스 수행을 위해 필요한 경우 전화 또는 이메일

- 당사 서비스 및 제품의 변경 사항을 알려드립니다.

- 귀하에게 상품 및 서비스를 제공하기 위해

- D & R Electronica BV는 법적 의무가 있는 경우 세무 당국에 필요한 정보와 같은 개인 데이터도 처리합니다.

 

자동화된 의사 결정

D & R Electronica BV는 사람들에게 (중대한) 결과를 초래할 수 있는 문제에 대해 자동화된 처리를 기반으로 결정을 내리지 않습니다. 이러한 종류의 결정은 사람(예: D & R Electronica BV의 직원) 없이 컴퓨터 프로그램이나 시스템에 의해 이루어집니다.

D&R Electronica BV는 컴퓨터 프로그램이나 시스템을 사용하지 않습니다.

개인 데이터를 저장하는 기간

D & R Electronica BV는 귀하의 데이터 수집 목적을 실현하는 데 꼭 필요한 기간보다 더 오랫동안 귀하의 개인 데이터를 저장하지 않습니다. 당사는 다음(카테고리)의 개인 데이터에 대해 다음 보유 기간을 사용합니다.

 

개인 데이터  7년 법적으로 요구됨

Personalia       7 법적으로 요구되는 년

Address      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   7년 법적으로 요구됨

And so on     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ 7년 법적으로 요구됨

 

제3자와 개인 데이터 공유

D & R Electronica BV는 귀하와의 계약을 이행하거나 법적 의무를 준수하기 위해 필요한 경우에만 제3자에게만 독점적으로 제공합니다.

 

당사가 사용하는 쿠키 또는 이와 유사한 기술

D & R Electronica BV는 쿠키 또는 유사한 기술을 사용하지 않습니다.

데이터 보기, 수정 또는 삭제

귀하는 개인 데이터를 조회, 수정 또는 삭제할 권리가 있습니다. 귀하는 또한 데이터 처리에 대한 동의를 철회하거나 D & R Electronica BV의 개인 데이터 처리에 반대할 권리가 있으며 데이터 이동성에 대한 권리가 있습니다. 이는 귀하가 컴퓨터 파일에서 귀하 또는 귀하가 언급한 다른 조직에 당사가 보유한 개인 정보를 보내도록 요청을 제출할 수 있음을 의미합니다.

귀하는 귀하의 개인 데이터에 대한 액세스, 수정, 삭제, 데이터 이전을 요청하거나 귀하의 개인 데이터 처리에 대한 동의 취소 또는 반대를 mail@dr.nl로 보낼 수 있습니다.

귀하가 액세스 요청을 했는지 확인하기 위해 요청과 함께 귀하의 ID 사본을 보내주시기 바랍니다. 이 사본에서 여권 사진, MRZ(기계 판독 가능 구역, 여권 하단에 숫자가 있는 스트립), 여권 번호 및 시민 서비스 번호(BSN)를 검정색으로 만드십시오. 이것은 귀하의 개인 정보를 보호하기 위한 것입니다. 귀하의 요청에 따라 최대한 신속하게 답변해 드리며 4주 이내에 답변해 드리겠습니다.

 

D & R Electronica BV는 또한 귀하가 국가 감독 기관인 네덜란드 데이터 보호 기관에 불만을 제기할 수 있는 기회가 있음을 지적하고자 합니다. 이것은 다음 링크를 통해 수행할 수 있습니다. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

개인 데이터를 보호하는 방법

D & R Electronica BV는 귀하의 데이터 보호를 중요하게 생각하며 오용, 손실, 무단 액세스, 원치 않는 공개 및 무단 수정을 방지하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

데이터가 제대로 보호되지 않거나 남용의 징후가 있다고 생각되면 고객 서비스 또는 via mail@dr.nl

Privacy Statement (English)

bottom of page