top of page

Privacy Verklaring | Privacy Statement

D&R Electronica BV, gevestigd aan Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nederland, è verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contatti:
D&R Elettronica BV

Rijnkade 15-b

1382GS Piange

Olanda

sito web: https://www.dnrbroadcast.com

Posta: dderijk@dnrbroadcast.com

tel: +31 (0)294 418 014

 

Duco de Rijk è de Functionaris Gegevensbescherming di D&R Electronica BV

Ciao è te bereiken via dderijk@dr.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

D&R Electronica BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor-en achternaam

- Adresgegevens

- Numero di telefono

- Indirizzo email

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in corrispondentie en telefonisch

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren di een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de on-line activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@dr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op based van welk grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D&R Electronica BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen di e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informaren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- D&R Electronica BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nog hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

D&R Electronica BV non ha nulla a che fare con la geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D&R Electronica BV) tussen zit. D&R Electronica BV produce programmi informatici di -system: nvt

 

Hoe lang noi persoonsgegevens attenti

D&R Electronica BV non ha perso la sua responsabilità e non ha ricevuto alcun avviso è om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


persoonsgegevens: 7 jaar wettelijk verplicht

Personali: 7 anni bagnati verplicht

Indirizzo: 7 jaar wettelijk verplicht

Enzovoort : 7 anni in diretta

 

Delen van persoonsgegevens ha incontrato derden

D&R Electronica BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nog is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D&R Electronica BV è disponibile per ulteriori informazioni.

 

Cookies, di vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

D&R Electronica BV usa i cookie attuali della tecnologia originale.  India D&R Electronica BV oltre a tutti i cookie di cookie zullen dit alleen technische en Functionele cookie zijn en/of i cookie analitici die geen inbreuk maken op je privacy. Un cookie è un cookie è un piccolo testo dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen on je computer, tablet of smartphone. I cookie die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de werking tecnico del sito web e uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze sito web ottimizzato. Je kunt je afmelden voor cookies door uw browser internet zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informazioni eerder è opgeslagen tramite l'installazione del browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen di verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in the trekken of bezwaar te maken thegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D&R Electronica BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@dr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers oneraan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

D&R Electronica BV cercherà di essere consultato in questo modo in modo da rendere possibile l'accesso a un elenco di persone di proprietà nazionale. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

D&R Electronica BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@dr.nl

 

 

 

D & R Electronica BV, con sede a Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Paesi Bassi, è responsabile del trattamento dei dati personali come illustrato nella presente informativa sulla privacy.
 

Dettagli del contatto:

https://www.dr.nl

Rijnkade 15-b

1382GS Piange

Paesi Bassi

Telefono: +31 (0) 294 418 014

 

Duco de Rijk è il responsabile della protezione dei dati di D & R Electronica BV

Può essere raggiunto tramite d.derijk@dr.nl

Dati personali che elaboriamo

D&R Electronica BV tratta i tuoi dati personali utilizzando i nostri servizi e/o fornendoci queste informazioni.

 

Di seguito una panoramica dei dati personali che trattiamo:

- Nome e cognome

- Dati dell'indirizzo

- Indirizzo e-mail

 

Dati personali speciali e/o sensibili che trattiamo.

Il nostro sito Web e/o servizio non intende raccogliere dati sui visitatori del sito Web di età inferiore ai 16 anni. A meno che non abbiano il permesso di genitori o tutori. Tuttavia, non possiamo verificare se un visitatore ha più di 16 anni. Incoraggiamo quindi i genitori a essere coinvolti nelle attività online dei propri figli, al fine di evitare che i dati sui bambini vengano raccolti senza il consenso dei genitori.

Se sei convinto che abbiamo raccolto informazioni personali su un minore senza questo consenso, ti preghiamo di contattarci via mail@dr.nl e cancelleremo queste informazioni.

Per quale scopo e su quali basi trattiamo i dati personali.

D&R Electronica BV tratta i tuoi dati personali per le seguenti finalità:

- Gestione del pagamento

- Invio della nostra newsletter e/o brochure pubblicitaria

- Per chiamare o e-mail se necessario per svolgere i nostri servizi

- Informarti sulle modifiche ai nostri servizi e prodotti

- Per consegnarti beni e servizi

- D & R Electronica BV tratta anche i dati personali se siamo legalmente obbligati a farlo, come le informazioni di cui abbiamo bisogno per le nostre autorità fiscali.

 

Processo decisionale automatizzato

D&R Electronica BV NON prende decisioni basate sul trattamento automatizzato su questioni che possono avere conseguenze (significative) per le persone. Questo tipo di decisioni vengono prese da programmi o sistemi informatici, senza coinvolgere una persona (ad esempio, un dipendente di D & R Electronica BV).

D & R Electronica BV non utilizza programmi o sistemi informatici.

Per quanto tempo conserviamo i dati personali

D&R Electronica BV non conserva i tuoi dati personali per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario per realizzare le finalità per le quali i tuoi dati vengono raccolti. Utilizziamo i seguenti periodi di conservazione per le seguenti (categorie) di dati personali:

 

dati personali  7 anni Obbligatorio

Personalia       7 anni Legalmente richiesto

Address      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   7 anni Obbligatorio

And so on     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ 7 anni Obbligatorio

 

Condivisione di dati personali con terze parti

D&R Electronica BV fornisce esclusivamente a terzi e solo se ciò è necessario per l'esecuzione del nostro accordo con te o per adempiere a un obbligo legale.

 

Cookie o tecniche simili che utilizziamo

D&R Electronica BV non utilizza cookie o tecniche simili.

Visualizza, modifica o elimina i dati

Hai il diritto di visualizzare, correggere o cancellare i tuoi dati personali. Hai inoltre il diritto di revocare il tuo consenso al trattamento dei dati o di opporti al trattamento dei tuoi dati personali da parte di D&R Electronica BV e hai diritto alla portabilità dei dati. Ciò significa che puoi inviarci una richiesta per inviare le informazioni personali in nostro possesso a te o a un'altra organizzazione da te menzionata in un file del computer.

Puoi inviare una richiesta di accesso, correzione, cancellazione, trasferimento dei dati dei tuoi dati personali o richiesta di cancellazione del tuo consenso o opposizione al trattamento dei tuoi dati personali a mail@dr.nl.

Per assicurarci che la richiesta di accesso sia stata da te effettuata, ti chiediamo di inviare una copia del tuo documento d'identità con la richiesta. Rendi nera la tua foto del passaporto, MRZ (zona leggibile dalla macchina, la striscia con i numeri nella parte inferiore del passaporto), il numero del passaporto e il Citizen Service Number (BSN) in questa copia. Questo per proteggere la tua privacy. Rispondiamo il più rapidamente possibile, ma entro quattro settimane, su tua richiesta.

 

D & R Electronica BV desidera inoltre sottolineare che hai la possibilità di presentare un reclamo all'autorità di controllo nazionale, l'Autorità olandese per la protezione dei dati. Questo può essere fatto tramite il seguente link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Come proteggiamo i dati personali

D & R Electronica BV prende sul serio la protezione dei tuoi dati e adotta le misure appropriate per prevenire l'uso improprio, la perdita, l'accesso non autorizzato, la divulgazione indesiderata e la modifica non autorizzata.

Se ritieni che i tuoi dati non siano adeguatamente protetti o ci siano indicazioni di abuso, contatta il nostro servizio clienti o tramite mail@dr.nl

Privacy Statement (English)

bottom of page