top of page

Privacy Verklaring | Privacy Statement

D&R Electronica BV, gevestigd aan Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nederland, est verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactergegevens :
D&R Electronica BV

Rijnkade 15-b

1382GS pleure

Pays-Bas

site Web : https://www.dnrbroadcast.com

Courrier: dderijk@dnrbroadcast.com

tél. : +31 (0)294 418 014

 

Duco de Rijk est de Functionaris Gegevensbescherming van D&R Electronica BV

Hij is te bereiken via dderijk@dr.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

D&R Electronica BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Numéro de téléphone

- Adresses e-mail

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de on-line activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@dr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op based van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D&R Electronica BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren sur wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- D&R Electronica BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde beluitvorming

D&R Electronica BV neemt niet op based van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D&R Electronica BV) tussen zit. D&R Electronica BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: nvt

 

Hoe lang nous persoonsgegevens méfiez-vous

D&R Electronica BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens :


persoonsgegevens : 7 jaar wettelijk verplicht

Personalia : 7 jaar wettelijk verplicht

Adresse : 7 jaar wettelijk verplicht

Enzovoort : 7 jaar wettelijk verplicht

 

Delen van persoonsgegevens met derden

D&R Electronica BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D&R Electronica BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Biscuits, de vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

D&R Electronica BV gebruikt op dit moment geen cookies of vergelijkbare technieken.  Indien D&R Electronica BV overgaat tot het gebruik van Cookies zullen dit alleen technische en functionele cookies zijn en/of analytische cookies die geen inbreuk maken op je vie privée. Un cookie est un petit tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Les cookies meurent avec gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze site Web optimisé. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D&R Electronica BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@dr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (zone lisible par machine, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Nous reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

D&R Electronica BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de national toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ce peut via le lien volgende : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

D&R Electronica BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@dr.nl

 

 

 

D & R Electronica BV, situé à Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Pays-Bas, est responsable du traitement des données personnelles comme indiqué dans cette déclaration de confidentialité.
 

Détails du contact:

https://www.dr.nl

Rijnkade 15-b

1382GS pleure

Les Pays-Bas

Téléphone : +31 (0) 294 418 014

 

Duco de Rijk est le délégué à la protection des données de D & R Electronica BV

Il peut être contacté via d.derijk@dr.nl

Données personnelles que nous traitons

D & R Electronica BV traite vos données personnelles en utilisant nos services et/ou en nous fournissant ces informations.

 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles que nous traitons :

- nom et prénom

- Données d'adresse

- Adresse e-mail

 

Données personnelles spéciales et/ou sensibles que nous traitons.

Notre site Web et / ou service n'a pas l'intention de collecter des données sur les visiteurs du site Web de moins de 16 ans. Sauf s'ils ont l'autorisation des parents ou des tuteurs. Cependant, nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur a plus de 16 ans. Nous encourageons donc les parents à s'impliquer dans les activités en ligne de leurs enfants, afin d'éviter que des données sur les enfants ne soient collectées sans le consentement parental.

Si vous êtes convaincu que nous avons collecté des informations personnelles sur un mineur sans ce consentement, veuillez nous contacter via mail@dr.nl et nous supprimerons ces informations.

Dans quel but et sur quelle base nous traitons les données personnelles.

D & R Electronica BV traite vos données personnelles aux fins suivantes :

- Traitement de votre paiement

- Envoi de notre newsletter et/ou plaquette publicitaire

- Appeler ou envoyer un e-mail si nécessaire pour effectuer nos services

- Vous informer des modifications de nos services et produits

- Pour vous livrer des biens et des services

- D & R Electronica BV traite également des données personnelles si nous sommes légalement tenus de le faire, telles que les informations dont nous avons besoin pour nos autorités fiscales.

 

Prise de décision automatisée

D & R Electronica BV ne prend PAS de décisions basées sur un traitement automatisé sur des sujets pouvant avoir des conséquences (significatives) pour les personnes. Ces types de décisions sont prises par des programmes ou des systèmes informatiques, sans impliquer une personne (par exemple, un employé de D & R Electronica BV).

D & R Electronica BV n'utilise pas de programmes ou de systèmes informatiques.

Combien de temps conservons-nous les données personnelles

D & R Electronica BV ne stocke pas vos données personnelles plus longtemps que strictement nécessaire pour réaliser les finalités pour lesquelles vos données sont collectées. Nous utilisons les durées de conservation suivantes pour les (catégories) de données personnelles suivantes :

 

données personnelles  7 ans Obligatoire

Personalia       7 ans Légalement requis

Address      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   7 ans Légalement requis

And so on     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ 7 ans Légalement requis

 

Partage de données personnelles avec des tiers

D & R Electronica BV fournit exclusivement à des tiers et uniquement si cela est nécessaire pour l'exécution de notre accord avec vous ou pour se conformer à une obligation légale.

 

Cookies, ou techniques similaires, que nous utilisons

D & R Electronica BV n'utilise pas de cookies ou de techniques similaires.

Afficher, modifier ou supprimer des données

Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. Vous avez également le droit de retirer votre consentement au traitement des données ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles par D & R Electronica BV et vous avez le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous soumettre une demande pour envoyer les informations personnelles que nous détenons à vous ou à une autre organisation que vous avez mentionnée dans un fichier informatique.

Vous pouvez envoyer une demande d'accès, de correction, de suppression, de transfert de données de vos données personnelles ou une demande d'annulation de votre consentement ou d'opposition au traitement de vos données personnelles à mail@dr.nl.

Pour vous assurer que la demande d'accès a été faite par vous, nous vous demandons d'envoyer une copie de votre pièce d'identité avec la demande. Faites votre photo de passeport, MRZ (zone lisible par machine, la bande avec des chiffres au bas du passeport), numéro de passeport et numéro de service citoyen (BSN) en noir dans cette copie. C'est pour protéger votre vie privée. Nous répondons le plus rapidement possible, mais sous quatre semaines, à votre demande.

 

D & R Electronica BV tient également à souligner que vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle nationale, l'autorité néerlandaise de protection des données. Cela peut être fait via le lien suivant : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Comment nous protégeons les données personnelles

D & R Electronica BV prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures appropriées pour empêcher l'utilisation abusive, la perte, l'accès non autorisé, la divulgation non désirée et la modification non autorisée.

Si vous pensez que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou s'il y a des indications d'abus, veuillez contacter notre service client ou via mail@dr.nl

Privacy Statement (English)

bottom of page