top of page

Privacy Verklaring | Privacy Statement

D&R Electronica BV, gevestigd aan Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nederland, ist verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Kontaktgegevens:
D&R Electronica BV

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

Niederlande

Website: https://www.dnrbroadcast.com

Mail: dderijk@dnrbroadcast.com

Tel: +31 (0)294 418 014

Duco de Rijk ist de Functionaris Gegevensbescherming von D&R Electronica BV

Hij is te bereiken via dderijk@dr.nl

Persoonsgegevens sterben wij verwerken

D&R Electronica BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten de/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefonnummer

- Email Adresse

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in Correspondentie en telefonisch

Bijzondere de/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website de/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wir können echter niet controleren von een bezoeker ouder dan 16 ist. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de on-line activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bend dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact me ons op via mail@dr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D&R Electronica BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief de/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te Hebelen

- D&R Electronica BV verwerkt ook personengegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

D&R Electronica BV ist nicht auf der Grundlage einer automatisierten Verwerkung über zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen besluiten. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systems, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D&R Electronica BV) tussen zit. D&R Electronica BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systems: nvt

Hoe lang wir persoonsgegevens bewaren

D&R Electronica BV befürwortet, dass jede Person nicht länger und strenger nodig ist, um zu arbeiten und zu realisieren, dass sie verzamelt worden ist. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


persoonsgegevens: 7 jaar wettelijk verplicht

Personalia: 7 jaar wettelijk verplicht

Adresse: 7 jaar wettelijk verplicht

Enzovoort : 7 jaar wettelijk verplicht

Delen van persoonsgegevens traf derden

D&R Electronica BV ist für alle, die über eine Übereenkomst mit Jou von om te voldoen aan een wettelijke verplichting verfügen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D&R Electronica BV verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, von vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

D&R Electronica BV gebrukt op dit moment geen cookies of vergelijkbare technieken. Indien D&R Electronica BV overgaat tot het gebruik van Cookies zullen dit alleen technischen und funktionalen Cookies zijn de/of analytische Cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Ein Cookie ist ein kleiner tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies sterben wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook all information die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen von verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je recht om je eventuele toestemming voor de gevevensverwerking in the bezwaar trekken to maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens Door D&R Electronica BV und heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging von je persoonsgegevens of verzoek tot tot intrekking van je toesteming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@dr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (maschinenlesbare Zone, de Strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dies ist nicht der Fall, wenn Sie Ihre Privatsphäre schützen. Wir reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

D&R Electronica BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de national toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan über de volgende Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

D&R Electronica BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@dr.nl

D & R Electronica BV mit Sitz in Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Niederlande, ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung verantwortlich.

Kontaktdetails:

https://www.dr.nl

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

Die Niederlande

Telefon: +31 (0) 294 418 014

Duco de Rijk ist der Datenschutzbeauftragte von D & R Electronica BV

Er ist erreichbar über d.derijk@dr.nl

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten

D & R Electronica BV verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, indem sie unsere Dienste nutzt und/oder uns diese Informationen zur Verfügung stellt.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten:

- Vor-und Nachname

- Adressdaten

- E-Mail-Addresse

Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten .

Unsere Website und / oder unser Service beabsichtigt nicht, Daten über Website-Besucher zu sammeln, die jünger als 16 Jahre sind. Es sei denn, sie haben die Erlaubnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 Jahre ist. Wir empfehlen daher Eltern, sich an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu verhindern, dass Daten über Kinder ohne Zustimmung der Eltern gesammelt werden.

Wenn Sie davon überzeugt sind, dass wir ohne diese Zustimmung personenbezogene Daten eines Minderjährigen gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte über mail@dr.nl und wir werden diese Daten löschen.

Zu welchem ​​Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten.

D & R Electronica BV verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:

- Abwicklung Ihrer Zahlung

- Versand unseres Newsletters und/oder unserer Werbebroschüre

- Um bei Bedarf anzurufen oder eine E-Mail zu senden, um unsere Dienstleistungen auszuführen

- Informieren Sie über Änderungen unserer Dienstleistungen und Produkte

- Um Ihnen Waren und Dienstleistungen zu liefern

- D & R Electronica BV verarbeitet auch personenbezogene Daten, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind, wie beispielsweise Informationen, die wir für unsere Steuerbehörden benötigen.

Automatisierte Entscheidungsfindung

D & R Electronica BV trifft KEINE Entscheidungen auf der Grundlage einer automatisierten Verarbeitung in Angelegenheiten, die (erhebliche) Folgen für Menschen haben können. Solche Entscheidungen werden von Computerprogrammen oder -systemen getroffen, ohne dass eine Person beteiligt ist (z. B. ein Mitarbeiter von D & R Electronica BV).

D & R Electronica BV verwendet keine Computerprogramme oder -systeme.

Wie lange wir personenbezogene Daten speichern

D & R Electronica BV speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als unbedingt erforderlich, um die Zwecke zu erfüllen, für die Ihre Daten erhoben werden. Wir verwenden die folgenden Aufbewahrungsfristen für die folgenden (Kategorien) personenbezogener Daten:

personenbezogene Daten 7 Jahre Gesetzlich vorgeschrieben

Personalia 7 Jahre Gesetzlich vorgeschrieben

Adresse 7 Jahre Gesetzlich vorgeschrieben

Und so weiter 7 Jahre Gesetzlich vorgeschrieben

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

D & R Electronica BV liefert ausschließlich an Dritte und nur, wenn dies für die Ausführung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist.

Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden

D & R Electronica BV verwendet keine Cookies oder ähnliche Techniken.

Daten anzeigen, ändern oder löschen

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Sie haben auch das Recht, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch D & R Electronica BV zu widersprechen und Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit. Dies bedeutet, dass Sie eine Anfrage an uns richten können, um die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten an Sie oder eine andere von Ihnen in einer Computerdatei genannte Organisation zu senden.

Sie können einen Antrag auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Datenübertragung Ihrer personenbezogenen Daten oder auf Widerruf Ihrer Einwilligung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an mail@dr.nl senden.

Um sicherzustellen, dass die Zugangsanfrage von Ihnen gestellt wurde, bitten wir Sie, eine Kopie Ihres Ausweises mit der Anfrage zu senden. Machen Sie in dieser Kopie Ihr Passfoto, die MRZ (maschinenlesbare Zone, der Streifen mit den Nummern am unteren Rand des Passes), die Passnummer und die Bürgerservicenummer (BSN) schwarz. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir antworten so schnell wie möglich, jedoch innerhalb von vier Wochen, auf Ihre Anfrage.

D & R Electronica BV weist auch darauf hin, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der nationalen Aufsichtsbehörde, der niederländischen Datenschutzbehörde, einzureichen. Dies kann über den folgenden Link erfolgen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wie wir personenbezogene Daten schützen

D & R Electronica BV nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, ungewollte Offenlegung und unbefugte Änderung zu verhindern.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder Hinweise auf Missbrauch vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice oder per mail@dr.nl

Privacy Statement (English)

bottom of page