top of page

Privacy Verklaring | Privacy Statement

Společnost D&R Electronica BV, se sídlem v Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nederland, je certifikována pro osoby s vysokými nároky na soukromí.


Kontaktní osoby:
D&R Electronica BV

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

Nederland

webové stránky: https://www.dnrbroadcast.com

Mail: dderijk@dnrbroadcast.com

tel: +31 (0)294 418 014

 

Duco de Rijk je de Functionaris Gegevensbescherming van D&R Electronica BV

Hij is te bereiken via dderijk@dr.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

D&R Electronica BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefonní číslo

- E-mailová adresa

- Overige personsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in corporation en telefonisch

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft not de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Jsme kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de on-line activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen date er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als is ervan overtuigd bent date wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact meet ons op via mail@dr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Společnost D&R Electronica BV věří svým uživatelům:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- D&R Electronica BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

D&R Electronica BV není založeno na automatickém používání verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Můžete se podívat na genomové dveře počítačový program z -systémů, zonder dat od pánů (bijvoorbeeld een medewerker van D&R Electronica BV) tussen zit. D&R Electronica BV generuje různé počítačové programy společnosti -systemen: nvt

 

Musíme se mít na pozoru

D&R Electronica BV bewaart je persoonsgegevens net langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor is Gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (kategorieën) van persoonsgegevens:


persoonsgegevens: 7 jaar wettelijk verplicht

Personalia: 7 jaar wettelijk verplicht

Adresa: 7 jaar wettelijk verplicht

Enzovoort: 7 jaar wettelijk verplicht

 

Delen van persoonsgegevens se setkala s derdenem

D&R Electronica BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met you of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Společnost D&R Electronica BV je věrná svým zákazníkům.

 

Cookies, z vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

D&R Electronica BV sdílí soubory cookie různých technologií.  Indie D&R Electronica BV převádí všechny soubory cookie ze všech souborů cookie ze všech analytických souborů cookie ze všech funkcí je soukromí. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook wij wij hiermee onze optimaliseren webu. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen date deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle information die eerder is opgeslagen via de instellingen van is browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D&R Electronica BV en het het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@dr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (strojově čitelná zóna, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je soukromí. Reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Společnost D&R Electronica BV se bude držet před pěti lety a bude se jednat o společnost, která je součástí národních toezichthouder, autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

D&R Electronica BV není zahrnuta do série, která není určena pro všechny, ale také pro chyby, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@dr.nl

 

 

 

Společnost D & R Electronica BV se sídlem na adrese Rijnkade 15-b, 1382GS Weesp, Nizozemsko, odpovídá za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

Kontaktní údaje:

https://www.dr.nl

Rijnkade 15-b

1382GS Weesp

Nizozemí

Telefon: +31 (0) 294 418 014

 

Duco de Rijk je pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti D & R Electronica BV

Můžete ho kontaktovat prostřednictvím d.derijk@dr.nl

Osobní údaje, které zpracováváme

D & R Electronica BV zpracovává vaše osobní údaje používáním našich služeb a/nebo poskytováním těchto informací nám.

 

Níže uvádíme přehled osobních údajů, které zpracováváme:

- Křestní jméno a příjmení

- Údaje o adrese

- Emailová adresa

 

Zvláštní a/nebo citlivé osobní údaje, které zpracováváme.

Naše webové stránky a/nebo služba nemají v úmyslu shromažďovat údaje o návštěvnících webových stránek, kteří jsou mladší 16 let. Pokud nemají povolení od rodičů nebo opatrovníků. Nemůžeme však zkontrolovat, zda je návštěvník starší 16 let. Doporučujeme proto rodičům, aby se zapojili do online aktivit svých dětí, aby se zabránilo shromažďování údajů o dětech bez souhlasu rodičů.

Pokud jste přesvědčeni, že jsme shromáždili osobní údaje o nezletilé osobě bez tohoto souhlasu, kontaktujte nás prosím na mail@dr.nl a my tyto informace vymažeme.

Za jakým účelem a na jakém základě osobní údaje zpracováváme.

D & R Electronica BV zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

- Zpracování vaší platby

- Zasílání našeho newsletteru a/nebo reklamní brožury

- Zavolat nebo poslat e-mail, pokud je to nutné k provádění našich služeb

- Informovat vás o změnách našich služeb a produktů

- Doručit vám zboží a služby

- D & R Electronica BV také zpracovává osobní údaje, pokud k tomu máme zákonnou povinnost, jako jsou informace, které potřebujeme pro naše daňové úřady.

 

Automatizované rozhodování

D & R Electronica BV NEČINÁ rozhodnutí na základě automatizovaného zpracování o záležitostech, které mohou mít (významné) důsledky pro lidi. Tyto druhy rozhodnutí jsou přijímány počítačovými programy nebo systémy, aniž by do nich byla zapojena osoba (například zaměstnanec D & R Electronica BV).

Společnost D & R Electronica BV nepoužívá počítačové programy ani systémy.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

D & R Electronica BV neuchovává vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné k realizaci účelů, pro které jsou vaše údaje shromažďovány. Pro následující (kategorie) osobních údajů používáme následující doby uchovávání:

 

osobní údaje  7 let Povinné ze zákona

Personalia       7 let Zákonně vyžadováno

Address      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   7 let Povinné ze zákona

And so on     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ 7 let Zákonně vyžadováno

 

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

D & R Electronica BV poskytuje výhradně třetím stranám a pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi nebo pro splnění zákonné povinnosti.

 

Soubory cookie nebo podobné techniky, které používáme

Společnost D & R Electronica BV nepoužívá soubory cookie ani podobné techniky.

Zobrazení, úprava nebo odstranění dat

Máte právo na zobrazení, opravu nebo vymazání svých osobních údajů. Máte také právo odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností D & R Electronica BV a máte právo na přenositelnost údajů. To znamená, že nám můžete podat žádost o zaslání osobních údajů, které uchováváme, vám nebo jiné organizaci, kterou jste uvedli v počítačovém souboru.

Žádost o přístup, opravu, výmaz, přenos dat k vašim osobním údajům nebo žádost o zrušení vašeho souhlasu či námitku se zpracováním vašich osobních údajů můžete zaslat na mail@dr.nl.

Abychom se ujistili, že jste žádost o přístup podali vy, žádáme vás, abyste spolu s žádostí zaslali kopii vašeho průkazu totožnosti. V této kopii si nechte pasovou fotografii, MRZ (strojově čitelná zóna, proužek s čísly ve spodní části pasu), číslo pasu a číslo služby občana (BSN) černě. Důvodem je ochrana vašeho soukromí. Na vaši žádost odpovídáme co nejrychleji, ale do čtyř týdnů.

 

Společnost D & R Electronica BV by také ráda zdůraznila, že máte možnost podat stížnost u národního dozorového úřadu, nizozemského úřadu pro ochranu údajů. To lze provést prostřednictvím následujícího odkazu: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Jak chráníme osobní údaje

D & R Electronica BV bere ochranu vašich údajů vážně a přijímá vhodná opatření, aby zabránila zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nechtěnému zveřejnění a neoprávněným úpravám.

Pokud máte pocit, že vaše data nejsou řádně zabezpečena nebo existují náznaky zneužití, kontaktujte prosím náš zákaznický servis nebo via mail@dr.nl

Privacy Statement (English)

bottom of page